SARADNICI

Božica Slavković
saradnica/istraživač, osnovne i master studije završila na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju Jugoslavije. Trenutno student druge godine doktorskih studija na istoj katedri.


Dragica Puljarević,
stručni saradnik odbora SANU – koordinator rada Međuakademijske komisije.


dr Zoltan Mesaroš
saradnik/istraživač, doktor istorije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Arhivista je Istorijskog arhiva u Subotica. Započeo je i doktorske studije na Univerzitetu u Pečuju. Ima veliki broj publikovanih stručnih radova, uglavnom na mađarskom jeziku i dve knjige. Bavio se profesurom u osnovnim i srednjim školama i dobitnik je i literarnih nagrada.


Ena Mirković
saradnica/istraživač, doktorant na katedri za Istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavila je više stručnih i naučnih radova. Od 2012. godine angažovana je u okviru projekta „Utvrđivanje civilnih žrtava u Vojvodini tokom i posle Drugog svetskog rata 1941-1948“.


Zorica Marinković
koordinator za komunikaciju sa građanstvom, saradnicima Komisije i lokalnim istraživačima, kao i za usavršavanje i ažuriranje elektronske baze podataka. Diplomirani je turizmolog Prirodno-matematičkog fakultetatu Beogradu. Ima više od petnaest godina domaćeg i inostranog iskustvo u oblasti komunikacija i menadžmentu izrade i održavanja sajtova. Autor je dokumentarnog filma “Otkopavanje istine”, tekstova objavljenih u vodećem stručnim časopisima u Sidneju, Australija i Srbiji, kooautor monografije “Ada Ciganlija” i brojnih prevoda na engleski.


Ilija Jovanović
saradnik/istraživač, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odeljenju za istoriju. Od 2008. godine radi u Istorijskom arhivu u Beloj Crkvi, u odeljenju za obradu i čuvanje arhivske građe posle 1918. godine. 2012. godine položio stručni arhivistički ispit i stekao stručno zvanje arhivist.


Jugoslav Veljkovski
saradnik/istraživač, diplomirni istoričar sa katedre za Istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Zaposlen je u Istorijskom arhivu Grada Novog Sada kao viši arhivista. Član je Leksikografskog odbora Matice Srpske u Novom Sadu od 2004. godine i saradnik na Matičinim projektima Srpska enciklopedija i Srpski biografski rečnik za koji je do sada sačinio preko 200 odrednica. Član je redakcija časopisa Arhivski anali i Glasnik Istorijskog arhiva Grada Novog Sada. Koautor je monografija “Čurug kroz istoriju”, Novi Sad 2002, “Naše prvo stoleće: 1911 – 2011”, Novi Sad 2011.; kao i autor više članaka iz oblasti arhivistike i istorije. Pored poslova na zaštiti arhivske građe van Arhiva, bavi se i pitanjima u vezi sa elektronskim kancelarijskim poslovanjem i arhiviranjem, te istorijom arhivistike na našim prostorima. Vezano za ove teme, učestvovao na više savetovanja, seminara i radionica u našoj zemlji i Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj.


Kristina Meneši
saradnica, kustos, istoričar, diplomirala je na Grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Od 2007. godine zaposlena je u Arhivskoj zbirci Odseka za noviju istoriju Muzeja Vojvodine. Zvanje kustosa stekla je 2008. godine sa stručnim radom „Januarska racija 1942. godine u Novom Sadu“. Članica je Redakcije za istoriju Enciklopedija Vojvodine (VANU).


Marija Ilić
saradnica/istraživač, diplomirani profesor srpskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti Filološkog fakulteta, Univerziteta  u Beogradu.


Milka Ljuboja
saradnica/istraživač, diplomirani istoričar Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Viši je kustos-istoričar u Gradskom muzeju Sombor, autor je i koautor više stručnih muzejskih izložbi i stručnih radova iz zavičajne istorije Sombora i okoline. Saradnik je na projektu istrazivanja žrtava Drugog svetskog rata pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje 2002-2003. godine. Realizovala je više projekata zaštite muzejskog nasleđa finansirana sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, prvenstveno u oblasti konzervacije i prezentacije muzejskih eksponata iz Istorijske zbirke Gradskog muzeja Sombor.


Miljan Garčević
saradnik/istraživač, diplomirani istoričar katedre za Istoriju Jugoslavije Filozofskog fakultet u Beogradu sa temom “Političari građanske orjentacije na KPD Sremska Mitrovica 1945-1955.” Zaposlen je kao nastavnik istorije u Osnovnoj školi “Dobrosav Radosavljević – Narod” u Mačvanskoj Mitrovici.


Nada Boroš
saradnica, direktor Istorijskog arhiva Zrenjanin.


Rozalija Nađ
saradnica/istraživač, diplomirani filolog Filološkog fakulteta u Beogradu, odseka za nemački jezik i književnost. Arhivista je u Istorijskom arhivu u Pančevu.


Slobodan Stanić
saradnik/istraživač, studirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Arhivista  je Istorijskog arhiva u Kikindi.


Stevan Mačković
saradnik/istraživač, profesor istorije, arhivski savetnik. Direktor Istorijskog arhiva u Subotici. Autor je stručnih radova, autorskih i koautorskih monografija iz oblasti arhivistike i istoriografije objavljenih u zemlji i inostranstvu.


Tibor Molnar
saradnik/istraživač, diplomirao na Univerzitetu u Sarajevu. Viši je arhivista u Istorijskom arhivu u Senti. Član je Društva arhivskih radnika Vojvodine, Udruženja prijatelja arhiva i muzeja „Dudaš Đula“ u Senti.


Fodor Ištvan
saradnik/istraživač/arhivista, diplomirani geograf sa PMF u Novmo Sadu. Direktor je Istorijskog arhiva u Senti. Ima bogato naučno-istraživačko iskustvo, urednik je tri arhivska vodiča, dva priručnika-rečnika i oko 30 monografskih svezaka iz istorijata Sente. Autor je oko 25 studija iz arhivistike i više od  40 prevoda  udžbenika iz geografije sa srpskog na mađarski jezik. Nosilac je priznanja i nagrada za naučno istraživački rad.